Oogcentrum Noordholland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement en in ons privacyreglement. Oogcentrum Noordholland vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

1.    Grondslag en doelbinding
Oogcentrum Noordholland zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 • Wij houden bij met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens zijn beperkt tot de persoonsgegevens die benodigd zijn voor onze statutaire doeleinden;
 • Wij vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij hebben passende beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van andere partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

Middels dit privacy statement krijgt u inzage in welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze persoonsgegevens gebruiken.

 

2.    Dataminimalisatie
Oogcentrum Noordholland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Oogcentrum Noordholland verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Oogcentrum Noordholland streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

3.    Persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Eventueel contactgegevens van familie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch.

 

4.    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Oogcentrum Noordholland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens met betrekking tot uw gezondheid;
 • Medicatiegegevens;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: dit betreffen gegevens die benodigd zijn voor onze statutaire doeleinden;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Genetische gegevens: indien een zwaarwegend geneeskundig belang dit prevaleert;

 

5.    Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Oogcentrum Noordholland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitoefening van onze statutaire doeleinden;
 • (Vervolg)Consulten en/of (vervolg)behandelingen en/of verrichtingen;
 • Medicatiebewaking;
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de patiënt met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar; het aanmaken en registreren (en bewerken) van (gespecificeerde) declaraties;
 • Bereikbaarheid: Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Kwaliteitstoetsing, waaronder vragenlijsten en enquêtes.

Voorts kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt worden in het kader van:

 • Management en doelmatig beleid en beheer;
 • Wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

6.    Geautomatiseerde besluitvorming
Oogcentrum Noordholland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oogcentrum Noordholland) tussen zit.

 

7.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oogcentrum Noordholland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de Oogheelkundige taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

8.    Delen van persoonsgegevens met derden
Oogcentrum Noordholland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oogcentrum Noordholland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

9.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Oogcentrum Noordholland maakt op haar website gebruik van Cookies. Deze cookies (Google Analytics) worden gebruikt om het gedrag van de bezoeker op de website te volgen.

De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

 • Aantal bezoeken: Het totaal aantal bezoeken aan de website sinds de start van de meting met Google Analytics;
 • Paginaweergaves: Het totaal aantal pagina’s dat is weergegeven sinds de start van de meting met Google Analytics;
 • Gemiddelde tijd op de site: De gemiddelde tijd die de bezoeker op de website doorbrengt;
 • Hoe de bezoekers op de website komen. Dit kan gegevens opleveren met betrekking tot de vindbaarheid van de website in de zoekmachine van Google.

 

10.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oogcentrum Noordholland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze aanvraag doet u door middel van het “Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens”[1], welke op te vragen is bij Oogcentrum Noordholland. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Een verzoek tot gegevenswissing kan niet worden gehonoreerd, wanneer Oogcentrum Noordholland persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om een wettelijke plicht van Europees of Nederlands recht na te komen. Oogcentrum Noordholland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

11.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oogcentrum Noordholland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan alstublieft telefonisch contact met ons op via 088-9191800 of via info@oogcentrumnoordholland.nl.

 

12.  Privacyreglement Oogcentrum Noordholland
Oogcentrum Noordholland heeft een uitgebreid privacyreglement, welke op te vragen is via het secretariaat van Oogcentrum Noordholland of te vinden is via de volgende link: Privacyreglement Oogcentrum Noordholland AVG

 

NEN7510
Oogcentrum Noordholland heeft het managementsysteemcertificaat voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg “NEN 7510:2017” behaald.

Het certificaat, welke is afgegeven door certificeringsinstantie Kiwa, is het bewijs dat Oogcentrum Noordholland de informatiebeveiliging op orde heeft en dat klanten/patiënten verzekerd zijn van een hoog niveau van beveiliging van hun gegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste heer/mevrouw,

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van ons werk.
Daarom versturen we privacygevoelige informatie uitsluitend beveiligd en versleuteld met behulp van ZIVVER.
Op deze manier kunnen alleen verzender en ontvanger bij de informatie.
Dit is belangrijk, zeker nu sinds 1 januari 2016 de Wet Meldplicht Datalekken in Nederland is ingevoerd
en nog strengere wetgeving vanaf mei 2018 op Europees niveau gaat gelden.

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?

Als ik u een beveiligd bericht stuur, krijgt u een notificatiebericht in uw mailbox.
Hierin staat een blauwe knop met een link naar een beveiligde omgeving waar het bericht voor u klaar staat.
Om het bericht te openen ontvangt u een SMS of wachtwoord.
In sommige gevallen staat er een code in het notificatiebericht die u invoert om het bericht te kunnen lezen.

U hoeft geen ZIVVER account te maken om het bericht te lezen of te reageren op onze berichten.
Zelf een (gratis) ZIVVER-account maken is echter erg gemakkelijk en zo hoeft u niet elke keer een code in te vullen.
Met een eigen account kunt u ook veilig communiceren via ZIVVER, bijvoorbeeld direct vanuit Outlook.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van ZIVVER.
U kunt erop vertrouwen dat mijn organisatie zorgzaam met uw privacy omgaat.
Meer informatie over ZIVVER vindt u op www.zivver.com en support@zivver.com.

Met vriendelijke groet,
Oogcentrum Noord-Holland

 

— English version —

 

Dear Sir/Madam,

Carefully handling sensitive and confidential information is an essential part of our work.
Therefore, we only send privacy-sensitive information securely using ZIVVER.
In this way, only the sender and recipient get access to the information.
This is important, especially now that since 1 January 2016 organizations are
forced by law to report data leaks in The Netherlands and starting May 2018, an even stricter legislation will
be introduced for Europe.

What do you notice about the use of ZIVVER?

If I send you a secure message, you will receive a notification message in your mailbox.
You will see a blue button with a link to a secure environment where you can read the message.
To open the message, you will receive an SMS or password.
In some cases, there will be a code in the notification message that you have to enter to read the message.

You do not need to create a ZIVVER account to be able to read the message or respond to our messages.
Creating a (free) ZIVVER account is very easy however and prevents you from having to fill in a code each time.
With a private account, you too can communicate securely using ZIVVER, directly from Outlook for example.

I hope to have informed you sufficiently about the use of ZIVVER. You can be confident that my organisation handles your privacy with care.
For more information about ZIVVER, visit www.zivver.com and support@zivver.com

Kind regards,
Oogcentrum Noord-Holland