Financiële aspecten / verzekering

Oogcentrum Noordholland heeft elk jaar een zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars kijken daarbij onder meer naar of wij als zorgverlener voldoen aan wet- en regelgeving en gestelde eisen omtrent kwaliteit. Met een zorgovereenkomst kunnen wij de kosten van een behandeling direct bij uw zorgverzekeraar declareren. Voor u als klant van het Oogcentrum regelen wij deze administratie.

Op onze website kunt u onder ‘Behandeling’ / ‘Zorgverzekeraars’ nagaan of uw zorgverzekeraar een overeenkomst met ons heeft voor het lopende kalenderjaar. Omdat zorgverzekeraars steeds vaker overgaan tot selectieve zorgcontracten kan het zijn dat uw behandeling bij ons niet voor een vergoeding uit het basispakket in aanmerking komt. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Voor een specifiek aantal oogheelkundige behandelingen is een machtiging van uw zorgverzekeraar vereist. Wij verzorgen deze aanvraag voor u indien u dat op prijs stelt.

Heeft u vragen omtrent de vergoeding van uw behandeling dan kunt u ook contact opnemen met onze medewerkers. Onze medewerkers kunnen u informeren over de zorgovereenkomsten die zijn afgesloten met de zorgverzekeraars. Uiteraard kunt u ook zelf uw zorgverzekeraar benaderen. Houdt u er hierbij rekening mee dat de zorgovereenkomsten zijn afgesloten onder de naam ‘Stichting Oog voor Zorg’.

Restitutiepolis

Als er geen zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar is en u heeft een restitutiepolis dan geldt een vrije artsenkeuze voor de basiszorg. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen bij welk ziekenhuis of kliniek u behandeld wil worden. Wij brengen dan bij u het passantentarief in rekening. Het passantentarief is op de website onder ‘Behandeling’ / ‘Passantentarief’ terug te vinden. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is bij een restitutiepolis verplicht de factuur die u van ons hebt ontvangen aan u te betalen.

Naturapolis

Als er geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar is én u heeft een naturapolis dan zal uw zorgverzekeraar meestal niet het volledige bedrag vergoeden wat wij u in rekening brengen na een consult en/of een behandeling. Wij brengen dan het passantentarief bij u in rekening. Het passantentarief is op de website onder ’Behandeling’/ ‘Passantentarief’ terug te vinden. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden.

Als u besluit zich te laten behandelen

Het is mogelijk dat de arts u bedenktijd heeft gegeven om tot een besluit te komen of u zich laat behandelen en/of welke behandeling u wenst te ondergaan. Als u besluit zich te laten behandelen, vernemen wij dat graag van u. U kunt dan telefonisch contact opnemen met onze medewerkers om een afspraak te maken.

Vragen en/of klachten

Op onze website vindt u meer informatie over de behandelingen die wij uitvoeren, maar ook informatie over onze medewerkers en ons privacyreglement. Voor vragen en/of klachten kunt u altijd telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op onze website contact met ons opnemen. Onze medewerkers staan voor u klaar en geven deskundig antwoord op al uw vragen. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddeld bij onvrede of klachten.

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Het Oogcentrum is aangesloten bij de geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op: https://www.zkn.nl/geschillen.

Veiligheid

Een veilig verblijf voor iedereen in het Oogcentrum is voor ons een topprioriteit. Om uw veiligheid te waarborgen vragen wij u de instructies van de medewerkers van het Oogcentrum nauwgezet op te volgen. Onze medewerkers zijn allemaal BHV getraind en zijn zich bewust van onveilige situaties zodat zij in geval van een calamiteit deskundig handelen.

Heeft u zich tijdens uw verblijf in het Oogcentrum op enig moment onveilig gevoeld of bent u een situatie tegengekomen die voor u of anderen in het Oogcentrum gevaarlijk kan zijn? U helpt ons door dat aan ons te melden. U kunt dat ter plekke melden aan iedere medewerker van het Oogcentrum of achteraf telefonisch, per brief of per e-mail. Wij bespreken alle meldingen en nemen de mogelijke maatregelen om gevaarlijke situaties op te lossen.

Oogcentrum Noordholland beschikt over het Keurmerk Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit betekent dat een medewerker van Oogcentrum Noordholland bij het signaleren van dergelijke signalen volgens een vastgesteld stappenplan te werk gaat en mogelijk hulp biedt aan het slachtoffer of een melding doet bij ‘Veilig Thuis’.

Persoonsgegevens

Oogcentrum Noordholland zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 • Wij houden bij met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens zijn beperkt tot de persoonsgegevens die benodigd zijn voor onze statutaire doeleinden;
 • Wij vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij hebben passende beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van andere partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Oogcentrum Noordholland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitoefening van onze statutaire doeleinden;
 • (Vervolg)Consulten en/of (vervolg)behandelingen en/of verrichtingen;
 • Medicatiebewaking;
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de patiënt met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar; het aanmaken en registreren (en bewerken) van (gespecificeerde) declaraties;
 • Bereikbaarheid: Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Kwaliteitstoetsing, waaronder vragenlijsten en enquêtes.
 • Voorts kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt worden in het kader van:
 • Management en doelmatig beleid en beheer;
 • Wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Privacyreglement Oogcentrum Noordholland

Oogcentrum Noordholland heeft een uitgebreid privacyreglement, welke op te vragen is via het secretariaat van Oogcentrum Noordholland of te vinden is op onze website.

Algemene Consumentenvoorwaarden

ZKN heeft met de Consumentenbond Algemene Consumentenvoorwaarden opgesteld. De Algemene Consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomsten die tussen u als patiënt en Oogcentrum Noordholland worden gesloten. U kunt de Algemene Voorwaarden vinden op https://zkn.nl/uploads/ZKN_Consumentenvoorwaarden-2018-2.pdf. Tevens kunt u deze kosteloos opvragen via het secretariaat van Oogcentrum Noordholland.

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 088-9191800. Toetst u voor spoedgevallen buiten werktijden een 9 in. U wordt dan doorverbonden met één van de oogartsen van het Oogcentrum of met het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.