Aandoening/behandeling van A t/m Z

Kosten van uw behandeling


Kosten van uw behandeling

Of uw behandeling (volledig) door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, hangt af van het soort behandeling, uw zorgverzekering en of wij een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar:

Zit de behandeling in uw zorgverzekeringspakket?

In het basispakket…

De overheid bepaalt welke zorg in het basispakket van iedere zorgverzekering zit. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering

…of in uw aanvullende zorgverzekering?

Als de behandeling niet in het basispakket zit, kunt u -indien van toepassing- in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering nakijken of de behandeling toch (deels) vergoed wordt. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden. Neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.

Aandoening/behandeling van A t/m Z

Hebben wij een zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar?

Op onze website kunt u onder ‘Behandeling’ / ‘Zorgverzekeraars’ nagaan of uw zorgverzekeraar een contract met ons heeft voor het lopende kalenderjaar.

Wij sluiten ieder jaar opnieuw met alle zorgverzekeraars een zorgovereenkomst af, zoals alle zorgaanbieders dat doen. Met een zorgovereenkomst kunnen wij de kosten van een vergoede behandeling direct bij uw zorgverzekeraar declareren.

Onze zorgovereenkomsten zijn afgesloten onder de naam ‘Stichting Oog voor Zorg’.

 

Indien wij géén zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar hebben zijn er twee opties:

U heeft een restitutiepolis. Dan geldt voor u een vrije artsenkeuze voor de basiszorg. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen bij welk ziekenhuis of welke kliniek u behandeld wordt, u kunt zich dus evengoed bij ons laten behandelen.

U heeft een naturapolis. Dan geldt voor u géén vrije artsenkeuze voor de basiszorg en kan het zijn dat uw zorgverzekeraar uw behandeling niet (volledig) vergoedt indien u zich bij ons laat behandelen.

Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden. We adviseren u om, voorafgaand aan de behandeling, bij uw zorgverzekeraar te informeren naar uw polisvoorwaarden.

 

Machtiging van de zorgverzekeraar

Voor een aantal specifieke oogheelkundige behandelingen is een machtiging van uw zorgverzekeraar vereist. Indien voor uw behandeling een machtiging vereist is, zullen wij u hier voorafgaand aan de behandeling over informeren. Wij kunnen de machtiging vervolgens namens u aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u zeker wilt weten of een behandeling wordt vergoed, of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden. Houdt u er rekening mee dat de zorgovereenkomsten zijn afgesloten onder de naam ‘Stichting Oog voor Zorg’.

De tarieven van onverzekerde behandelingen vindt u op onze website onder ‘Behandeling’ / ‘Prijslijst’. Indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft, of u geen zorgverzekering heeft, zijn de Passantentarieven van toepassing. Deze tarieven vindt u op onze website onder ‘Behandeling’ / ‘Passantentarief.

 

Algemene voorwaarden

Op de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) van toepassing.

 

Vertegenwoordiging van patiënten

Het kan zijn dat de patiënt niet zelf een behandelingsovereenkomst kan sluiten met Oogcentrum Noordholland, bijvoorbeeld omdat de patiënt verstandelijk gehandicapt is.

Als de patiënt niet in staat is om zelf een behandelingsovereenkomst te sluiten, dan is het noodzakelijk dat de patiënt vertegenwoordigd wordt. Bent u curator of mentor? Dan kunt u de patiënt vertegenwoordigen. Is er geen curator of mentor benoemd, dan vragen wij u om een verklaring van de patiënt, waaruit blijkt dat u gemachtigd bent door de patiënt om namens hem of haar op te treden. Is een dergelijke verklaring niet voorhanden, dan vragen wij naar uw familierelatie met de patiënt.

 

Vragen en/of klachten

Op onze website vindt u meer informatie over de behandelingen die wij uitvoeren, maar ook informatie over onze medewerkers en ons privacyreglement. Voor vragen en/of klachten kunt u altijd telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op onze website contact met ons opnemen. Onze medewerkers staan voor u klaar en geven deskundig antwoord op al uw vragen. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddelt bij onvrede of klachten.

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop uw klacht is behandeld, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Het Oogcentrum is aangesloten bij de geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op: https://www.zkn.nl/content/52-klachten-geschillen-en-voorwaarden.

 

Veiligheid

Een veilig verblijf voor iedereen in het Oogcentrum is voor ons een topprioriteit. Om uw veiligheid te waarborgen vragen wij u de instructies van de medewerkers van het Oogcentrum nauwgezet op te volgen. Onze medewerkers kennen de risico’s.

Heeft u zich tijdens uw verblijf in het Oogcentrum op enig moment onveilig gevoeld of bent u een situatie tegengekomen die voor u of anderen in het Oogcentrum gevaarlijk kan zijn? U helpt ons door dat aan ons te melden. U kunt dat ter plekke melden aan iedere medewerker van het Oogcentrum of achteraf telefonisch, per brief of per e-mail. Wij bespreken alle meldingen en nemen de mogelijke maatregelen om gevaarlijke situaties op te lossen.

Oogcentrum Noordholland beschikt over de “Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld”. Dit betekent dat een medewerker van Oogcentrum Noordholland bij het signaleren van dergelijke signalen volgens een vastgesteld stappenplan te werk gaat en mogelijk hulp biedt aan het slachtoffer of een melding doet bij “Veilig Thuis”.

 

Persoonsgegevens

Oogcentrum Noordholland zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 • Wij houden bij met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens is beperkt tot de persoonsgegevens die benodigd zijn voor onze statutaire doeleinden;
 • Wij vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij hebben passende beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van andere partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • Uw gegevens worden na afloop van de behandeling 20 jaar bewaard.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Oogcentrum Noordholland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitoefening van onze statutaire doeleinden;
 • (Vervolg)Consulten en/of (vervolg)behandelingen en/of verrichtingen;
 • Medicatiebewaking;
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de patiënt met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar; het aanmaken en registreren (en bewerken) van (gespecificeerde) declaraties;
 • Bereikbaarheid: Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Kwaliteitstoetsing, waaronder vragenlijsten en enquêtes.

Voorts kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt worden in het kader van:

 • Management en doelmatig beleid en beheer;
 • Wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

Privacyreglement Oogcentrum Noordholland

Oogcentrum Noordholland heeft een uitgebreid privacyreglement, welke op te vragen is via het secretariaat van Oogcentrum Noordholland en te vinden is op onze website onder ‘Kwaliteit’ / ‘Privacy statement’.


Home // / Behandeling / Kosten van uw behandeling