Mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland 2021 Oogcentrum Noordholland

Privacy statement

Oogcentrum Noordholland

Oogcentrum Noordholland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement en in ons privacyreglement. Oogcentrum Noordholland vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

1.    Grondslag en doelbinding
Oogcentrum Noordholland zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 • Wij houden bij met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens zijn beperkt tot de persoonsgegevens die benodigd zijn voor onze statutaire doeleinden;
 • Wij vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij hebben passende beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van andere partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

Middels dit privacy statement krijgt u inzage in welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze persoonsgegevens gebruiken.

 

2.    Dataminimalisatie
Oogcentrum Noordholland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Oogcentrum Noordholland verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Oogcentrum Noordholland streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

3.    Persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Eventueel contactgegevens van familie of een ander contactpersoon
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Wij verzamelen persoonsgegevens van kandidaten die actief solliciteren op onze vacatures of diegene die een open sollicitatie sturen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van sollicitanten die wij verwerken:

 • CV (met alle data daarin)
 • Motivatiebrief
 • E-mailadres

 

4.    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Oogcentrum Noordholland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens met betrekking tot uw gezondheid;
 • Medicatiegegevens;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: dit betreffen gegevens die benodigd zijn voor onze statutaire doeleinden;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Genetische gegevens: indien een zwaarwegend geneeskundig belang dit prevaleert.

 

5.    Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Oogcentrum Noordholland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitoefening van onze statutaire doeleinden;
 • (Vervolg)Consulten en/of (vervolg)behandelingen en/of verrichtingen;
 • Medicatiebewaking;
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de patiënt met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar; het aanmaken en registreren (en bewerken) van (gespecificeerde) declaraties;
 • Bereikbaarheid: Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Kwaliteitstoetsing, waaronder vragenlijsten en enquêtes;
 • In het geval van sollicitanten voor personeelsmanagement.

Voorts kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt worden in het kader van:

 • Management en doelmatig beleid en beheer;
 • Wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

 

6.    Geautomatiseerde besluitvorming
Oogcentrum Noordholland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oogcentrum Noordholland) tussen zit.

 

7.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oogcentrum Noordholland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de oogheelkundige taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten die niet worden aangenomen worden door ons maximaal 4 weken bewaard. Sollicitanten kunnen ervoor kiezen dat wij de gegevens langer bewaren, de gegevens worden dan uiterlijk 1 jaar met toestemming van de sollicitant bewaard. Mochten sollicitanten in de tussentijd willen dat de gegevens uit de database worden verwijderd, dan kunnen ze een verzoek sturen naar: info@oogcentrumnoordholland.nl.

 

8.    Delen van persoonsgegevens met derden
Oogcentrum Noordholland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oogcentrum Noordholland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

9.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Oogcentrum Noordholland maakt op haar website gebruik van Cookies. Deze cookies (Google Analytics) worden gebruikt om het gedrag van de bezoeker op de website te volgen.

De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

 • Aantal bezoeken: Het totaal aantal bezoeken aan de website sinds de start van de meting met Google Analytics;
 • Paginaweergaves: Het totaal aantal pagina’s dat is weergegeven sinds de start van de meting met Google Analytics;
 • Gemiddelde tijd op de site: De gemiddelde tijd die de bezoeker op de website doorbrengt;
 • Hoe de bezoekers op de website komen. Dit kan gegevens opleveren met betrekking tot de vindbaarheid van de website in de zoekmachine van Google.

 

10.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oogcentrum Noordholland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze aanvraag doet u door middel van het “Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens”[1], welke op te vragen is bij Oogcentrum Noordholland. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Een verzoek tot gegevenswissing kan niet worden gehonoreerd, wanneer Oogcentrum Noordholland persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om een wettelijke plicht van Europees of Nederlands recht na te komen. Oogcentrum Noordholland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

11.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oogcentrum Noordholland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan alstublieft telefonisch contact met ons op via 088-9191800 of via info@oogcentrumnoordholland.nl.

 

12.  Privacy statement Oogcentrum Noordholland
Oogcentrum Noordholland heeft een uitgebreid privacy statement, welke op te vragen is via het secretariaat van Oogcentrum Noordholland of te vinden is via de volgende link: Privacy statement Oogcentrum Noordholland.

 

13.  Gedragscode patiënten, bezoekers en derden.
Oogcentrum Noordholland heeft een gedragscode opgesteld voor patiënten, bezoekers en derden. Informatie over deze gedragscode is te vinden via de link: Gedragscode patiënten, bezoekers en derden.

 

14.  Inzet E-Health; digitale zorg.

Oogcentrum Noordholland heeft op 24 februari 2022 de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op bezoek gehad. Oogcentrum Noordholland zorgt voor de nodige voorwaarden voor goede en veilige zorg, die volgen uit wetten, (veld)normen en richtlijnen op het gebied van digitale zorg. Meer informatie hierover kunt u lezen via de link:  Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard Februari 2022.

 

NEN7510:2017
Oogcentrum Noordholland heeft het managementsysteemcertificaat voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg “NEN 7510:2017” behaald.

Het certificaat, welke is afgegeven door certificeringsinstantie Kiwa, is het bewijs dat Oogcentrum Noordholland de informatiebeveiliging op orde heeft en dat klanten/patiënten verzekerd zijn van een hoog niveau van beveiliging van hun gegevens.


Home // / Kwaliteit / Privacy statement