Mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland 2021 Oogcentrum Noordholland

Opvragen Medisch Dossier


In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn uw rechten met betrekking tot uw medisch dossier geregeld. Oogcentrum Noordholland wil u graag behulpzaam zijn bij het uitoefenen van dit recht. U dient er rekening mee te houden dat Oogcentrum Noordholland medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaart.

U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het aanvraagformulier of de machtiging zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

 

 

Nadat wij de benodigde gegevens van u hebben ontvangen zal het dossier worden vrijgegeven door uw behandelend specialist. U krijgt telefonisch bericht dat u een kopie van uw dossier kunt ophalen bij de balie van Oogcentrum Noordholland. Bij het ophalen toont u uw legitimatiebewijs (een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Haalt iemand anders uw dossier op, dan moet deze persoon zichzelf legitimeren én uw legitimatie (kopie) overleggen.

De tijd tussen uw aanvraag en verstrekking van uw gegevens is ongeveer 3 werkdagen. Als u een afspraak elders maakt voor bijvoorbeeld een second opinion, houdt u dan rekening met deze periode.

Dossier van derden

 • Bij inzage in of afschrift van een dossier van een ander, zoals van een partner/ familielid/ kind boven de 12 jaar geldt dezelfde procedure. Wel is een machtiging van de patiënt vereist. Zonder deze machtiging wordt geen inzage gegeven en/of worden geen afschriften verstrekt
 • Indien de patiënt nog geen 16 jaar is komt het recht tot inzage in beginsel eveneens toe aan de wettelijke vertegenwoordigers (ouder(s)) die het gezag uitoefenen of voogd)
 • Bij inzage door ouders van kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud moet het kind zelf ook toestemming geven voor inzage door de ouders.
 • Aan ouders of voogd van kinderen ouder dan 16 jaar wordt geen inzage verleend.
 • Wanneer de belangen van de patiënt worden behartigd door een door de rechter benoemde vertegenwoordiger, komt het recht tot inzage toe aan deze vertegenwoordiger.
 • Indien een meerderjarige patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake en een schriftelijke gemachtigde ontbreekt, dan kan het recht tot inzage uitgeoefend worden door de echtgenoot of andere levensgezel en indien een zodanig persoon ontbreekt, achtereenvolgens door een ouder, kind, broer of zus van de patiënt.
 • Vertegenwoordigers hebben geen recht op inzage indien dit niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.

Inzage

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

Inzage in gegevens van een overledene

Ook na het overlijden zijn wij verplicht de privacy van patiënten te beschermen. Dit is op basis van privacyregels en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In beginsel betekent dit dat niemand meer toegang krijgt tot de medische gegevens. Alleen onder beperkte voorwaarden kunnen nabestaanden toegang krijgen. Bij het behandelen van uw aanvraag moeten wij ons houden aan deze regelgeving.

In de wet is vastgelegd dat nabestaande(n) inzage kan/kunnen krijgen:

 1. wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming gegeven heeft
 2. wanneer wij een melding van een incident hebben ontvangen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 3. op grond van zwaarwegende belangen

wij ontvangen graag aanvullende informatie van u:

 • als u in het bezit bent van een schriftelijke machtiging/wilsverklaring die voor het overlijden van uw naaste is afgegeven
 • als u een melding van een incident heeft of weet dat deze melding gedaan is
 • als u een zwaarwegend belang kunt omschrijven

Na ontvangst van uw informatie kunnen wij beoordelen of wij u toegang kunnen geven tot het medisch dossier van uw naaste. Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de zorgadministratie.

Kopie

Het is mogelijk een kopie op te vragen van (delen van) uw medisch dossier.

Correctie/ aanvullen/ afschermen

Wanneer u vindt dat uw dossier inhoudelijk onjuist is, kunt u uw arts verzoeken dit te corrigeren of een aanvullende verklaring van u op te nemen. Tevens kunt u vragen gegevens voor anderen af te schermen.

Wissing (Recht van vergetelheid)

U heeft het recht om van de zorgaanbieder zonder onredelijke vertraging wissing van betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de zorgaanbieder is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 3. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 4. op basis van een wettelijke verplichting, die op de zorgaanbieder rust, de persoonsgegevens moeten worden gewist.

Oogcentrum Noordholland informeert u uiterlijk binnen één maand na ontvangst van een verzoek tot aanvulling, rectificatie of wissing (verwijdering) van gegevens of en op welke manier aan het verzoek wordt voldaan.

Opsturen aanvraagformulier

U stuurt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar het vermelde adres onderaan dit formulier. Wij adviseren u een kopie te maken van dit formulier.

Oogcentrum Noordholland

Gildestraat 10
1704 AG Heerhugowaard

of per email: info@oogcentrumnoordholland.nl

 

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Schrijf op de kopie:

 • dat het een kopie is,
 • voor wie of welk product de kopie bedoeld is,
 • de datum waarop u de kopie afgeeft,
 • streep uw Burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.

 

Meer informatie

Mocht u geen mogelijkheid zien om het dossier op te halen in Oogcentrum Noordholland of heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088-9191800.


Home // / Behandeling / Opvragen Medisch Dossier