Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

Zorgverzekeraars

Overeenkomsten met zorgverzekeraars

Sinds de start van Oogcentrum Noordholland in februari 2010 is verzekerde zorg opgenomen in ons pakket van diensten.

Alle zorgverzekeraars sluiten jaarlijks een overeenkomst af met de Stichting Oog voor Zorg voor Oogcentrum Noordholland. Voor de verzekerden een hele geruststelling dat de oogzorg die wij bieden kwalitatief aan de hoge maatstaven van de zorgverzekeraars voldoet. Bij ons hoeft u geen extra kosten te betalen voor de medische behandeling van reguliere oogzorg. Ook voor het jaar 2024 heeft de Stichting Oog voor Zorg voor Oogcentrum Noordholland met alle verzekeraars een overeenkomst afgesloten. De administratieve verwerking daarvan verloopt traag zodat het mogelijk is dat u bij het navragen bij uw zorgverzekeraar te horen krijgt dat er geen contract zou zijn met de Stichting Oog voor Zorg voor Oogcentrum Noordholland. Dat is dus onjuist. Alle kosten die onder de basisverzekering vallen worden, onder verrekening van het eigen risico, door uw zorgverzekeraar vergoed. Voor nieuwe patiënten of voor bekende patiënten met een nieuwe klacht geldt dat voor het maken van een afspraak een verwijzing van de huisarts nodig is.

Naast verzekerde zorg bieden wij u ook de mogelijkheid om (deels) niet verzekerde zorg bij ons te ondergaan, zoals bijvoorbeeld:

 • Refractieve cataractchirurgie (premium lenzen)
 • Correcties van de boven- en onderoogleden (blepharoplastiek)
 • BlephEx behandelingen
 • Rijbewijskeuringen

Raadpleeg voor een vergoeding van bijzondere medicatie, het plaatsen van bijzondere lenzen, ooglidcorrecties, refractieve chirurgie (ooglaseren),  rijbewijskeuringen, e.d. de beschrijving in uw pakket verzekeringsvoorwaarden.

Eigen risico zorgverzekering in 2024

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en voor 2024 is dit € 385,-. Aanvullend kan nog gekozen worden voor een vrijwillig eigen risico. Mogelijk valt een behandeling bij Oogcentrum Noordholland geheel of gedeeltelijk onder dit eigen risico. Indien u wilt weten of dit voor u het geval is raden wij u  aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden erop na te slaan.

Voor vragen en antwoorden over kosten in de zorg kunt u tevens terecht op onderstaande website:

www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg

Algemene informatie omtrent uw behandeling bij Oogcentrum Noordholland

Financiële aspecten / verzekering

Oogcentrum Noordholland heeft elk jaar een zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars kijken daarbij onder meer naar jaarlijkse omzetplafonds dat zij aan zorgverleners kunnen en willen vergoeden, of zorgverleners voldoen aan wet- en regelgeving en gestelde eisen omtrent kwaliteit. Met een zorgovereenkomst kunnen wij de kosten van een behandeling tot een bepaald maximum direct bij uw zorgverzekeraar declareren. Voor u als patiënt van het Oogcentrum regelen wij deze administratie.

Omdat zorgverzekeraars steeds vaker overgaan tot selectieve zorgcontracten zullen wij u tijdig informeren mocht uw behandeling bij ons niet voor een vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Voor een specifiek aantal oogheelkundige behandelingen is een machtiging van uw zorgverzekeraar vereist. Wij verzorgen deze aanvraag voor u indien u dat op prijs stelt.

Heeft u vragen omtrent de vergoeding van uw behandeling dan kunt u ook contact opnemen met onze medewerkers. Onze medewerkers kunnen u informeren over de zorgovereenkomsten die zijn afgesloten met de zorgverzekeraars. Uiteraard kunt u ook zelf uw zorgverzekeraar benaderen. Houdt u er hierbij rekening mee dat de zorgovereenkomsten zijn afgesloten onder de naam ‘Stichting Oog voor Zorg’.

Restitutiepolis

Als er geen zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar is of u heeft een restitutiepolis dan geldt een vrije artsenkeuze voor de basiszorg. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen bij welk ziekenhuis of kliniek u behandeld wil worden. Wij brengen dan bij u het passantentarief in rekening. Het passantentarief is op de website onder ‘Behandeling’ / ‘Passantentarief’ terug te vinden. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is bij een restitutiepolis verplicht de factuur die u van ons hebt ontvangen aan u te betalen.

Naturapolis

Als er geen zorgovereenkomst met uw zorgverzekeraar is of u heeft een naturapolis dan zal uw zorgverzekeraar meestal niet het volledige bedrag vergoeden wat wij u in rekening brengen na een consult en/of een behandeling. Wij brengen dan het passantentarief bij u in rekening. Het passantentarief is op de website onder ’Behandeling’/ ‘Passantentarief’ terug te vinden. Iedere zorgverzekeraar hanteert zijn eigen polisvoorwaarden en wij verzoeken u dan ook om tijdig te informeren naar uw polisvoorwaarden.

Als u besluit zich te laten behandelen

Het is mogelijk dat de arts u bedenktijd heeft gegeven om tot een besluit te komen of u zich laat behandelen en/of welke behandeling u wenst te ondergaan. Als u besluit zich te laten behandelen, vernemen wij dat graag van u. U kunt dan telefonisch contact opnemen met onze medewerkers om een afspraak te maken.

Vragen en/of klachten

Op onze website vindt u meer informatie over de behandelingen die wij uitvoeren, maar ook informatie over onze medewerkers en ons privacyreglement. Voor vragen en/of klachten kunt u altijd telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op onze website contact met ons opnemen. Onze medewerkers staan voor u klaar en geven deskundig antwoord op al uw vragen. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris bemiddeld bij onvrede of klachten.

Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Het Oogcentrum is aangesloten bij de geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op: https://www.zkn.nl/geschillen.

Veiligheid

Een veilig verblijf voor iedereen in het Oogcentrum is voor ons een topprioriteit. Om uw veiligheid te waarborgen vragen wij u de instructies van de medewerkers van het Oogcentrum nauwgezet op te volgen. Onze medewerkers zijn allemaal BHV getraind en zijn zich bewust van onveilige situaties zodat zij in geval van een calamiteit deskundig handelen.

Heeft u zich tijdens uw verblijf in het Oogcentrum op enig moment onveilig gevoeld of bent u een situatie tegengekomen die voor u of anderen in het Oogcentrum gevaarlijk kan zijn? U helpt ons door dat aan ons te melden. U kunt dat ter plekke melden aan iedere medewerker van het Oogcentrum of achteraf telefonisch, per brief of per e-mail. Wij bespreken alle meldingen en nemen de mogelijke maatregelen om gevaarlijke situaties op te lossen.

Oogcentrum Noordholland beschikt over het Keurmerk Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit betekent dat een medewerker van Oogcentrum Noordholland bij het signaleren van dergelijke signalen volgens een vastgesteld stappenplan te werk gaat en mogelijk hulp biedt aan het slachtoffer of een melding doet bij ‘Veilig Thuis’.

Persoonsgegevens

Oogcentrum Noordholland zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 • Wij houden bij met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens zijn beperkt tot de persoonsgegevens die benodigd zijn voor onze statutaire doeleinden;
 • Wij vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij hebben passende beschermingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van andere partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Oogcentrum Noordholland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitoefening van onze statutaire doeleinden;
 • (Vervolg)Consulten en/of (vervolg)behandelingen en/of verrichtingen;
 • Medicatiebewaking;
 • Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de patiënt met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar; het aanmaken en registreren (en bewerken) van (gespecificeerde) declaraties;
 • Bereikbaarheid: Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Kwaliteitstoetsing, waaronder vragenlijsten en enquêtes.
 • Voorts kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt worden in het kader van:
 • Management en doelmatig beleid en beheer;
 • Wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Privacy Statement Oogcentrum Noordholland

Oogcentrum Noordholland heeft een uitgebreid privacy statement, welke op te vragen is via het secretariaat van Oogcentrum Noordholland en te vinden is op onze website onder menu-item Kwaliteit.

 

Algemene Consumentenvoorwaarden

ZKN heeft met de Consumentenbond Algemene Consumentenvoorwaarden opgesteld. De Algemene Consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomsten die tussen u als patiënt en Oogcentrum Noordholland worden gesloten. U kunt de Algemene Voorwaarden vinden op https://zkn.nl/uploads/ZKN_Consumentenvoorwaarden-2018-2.pdf. Tevens kunt u deze kosteloos opvragen via het secretariaat van Oogcentrum Noordholland.

Voor spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 088-9191800. Toetst u voor spoed buiten werktijden een 9 in. U wordt dan doorverbonden met één van de oogartsen van het Oogcentrum of met het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.

 


Home // / Overeenkomsten met zorgverzekeraars